023400152 tcvp2015@gmail.com

ກ່ຽວກັບວິທະຍາໄລ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງຈັນ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1986 ມີສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກັບກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາຍຂວາງຂຶ້ນກັບ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແລະ ຄະນະປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ມາຈາກຕົວເມືອງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
  • ປີ 1986 ໂຮງຮຽນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍການໂຮມເອົາໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງພະນັກງານສືບທອດ ແລະ ການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນໂພນໂຮງໂຮມເຂົ້າກັນໃສ່ຊື່ວ່າ: ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການຊ່າງແຂວງວຽງຈັນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງວຽງຈັນ.
  • ປີ 1993 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນໂຮງຮຽນການຊ່າງແຂວງວຽງຈັນ, ທາງດ້ານວິຊາການແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
  • ປີ 1998 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນປີນີ້ເອງ ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ – ໄທ ໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການກໍ່ສ້າງອາຄານຝຶກງານ 4 ຫຼັງ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນເຄື່ອງມື – ເຄື່ອງຈັກ, ຈັດສົ່ງຄູອາຈານໄປຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະສັ້ນ ໃນສາຂາຕ່າງໆ ຈັດຕັ້ງການປັບປຸງຫຼັກສູດ 8+3 ໃນຈນວນ 5 ສາຂາວິຊາຮຽນ ສໍາເລັດຕາມແຜນການ.
  • ປີ 2010 ໂດຍໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ: 707/ ສສ.ຈຕ ລົງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2010 ວ່າດ້ວຍການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນ ຂຶ້ນເປັນວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຈັດພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2010.

ວິໄສທັດ

ວິທະຍາໄລທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນຕົວແບບທາງດ້ານທັກສະສີມືຂອງອາຊີວະສຶກສາ

ຄຳຂວັນ

ສີມືເດັ່ນ ເນັ້ນຄວາມສາມັກຄີ ມີຄຸນນະທຳ. 

ປັດສະຍາ

ການຮຽນດີ ຄຸນສົມບັດເດັ່ນ ເນັ້ນສີມື ຊື່ສັດຕໍ່ວິຊາຊີບ.

ພາລະກິດ

– ສ້າງກຳລັງແຮງງານເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບເພື່ອຕອບສະໜອງສັງຄົມກໍຄືຕະຫຼາດແຮງງານ;
– ບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ,ສ້າງພະລິດຕະພັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳດ້ານວິຊາຊີບເພື່ອວ່າງສະແດງ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ;
– ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດດລ້ອມໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ທີເໝາະສົມ, ສະອາດ, ສີຂຽວ, ສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພ;
– ຍົກລະດັບທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ວິຊາສະເພາະ, ວິຊາຄູ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສືສານ (ICT) ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ;
– ຮ່ວມມືດານວິຊາຊີບກັບບັນດາສະຖານປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ..

ຄ່ານິຍົມຫຼັກ

  • Collaborative : (ເນັ້ນການຮ່ວມມື) : ຫຼັກສູດການສອນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນ ຮຽນຮູ້ແບບການມີການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະນະມຸ້ງໝັ້ນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ;
  • Trustworthiness ໄວ້ວາງໃຈໄດ້: ພວກເຮົາເນັ້ນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນດ້ານທັກສະສີມື (Hard Skill) ແລະ ທັກສະພື້ນຖານອື່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທັກສະໃນການສື່ສານ, ທັກສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນສົມບັດ (Soft Skill);
  • Creative thinking ມີແນວຄິດສ້າງສັນ: ພວກເຮົາເນັ້ນການສ້າງນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີແນວຄິດສ້າງສັນ.

Scroll to Top