023400152 tcvp2015@gmail.com

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ສູນພົນ ພັນທະວົງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ມະນີວົງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ອຳຄາ ພົນພັກດີ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ບຸນທົງ ວົງສະຖຽນ

ພາກວິຊາກົນຈັກ

ພາກວິຊາກົນຈັກປະກອບມີ 3 ສາຂາຮຽນຄື: ສາຂາວິຊາສ້ອມແປງລົດຍົນ, ສາຂາວິຊາເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສາຂາວິຊາກົນຈັກກະສິກຳ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 15 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ສູນພົນ ພັນທະວົງ
 2. ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ມະນີວົງ
 3. ທ່ານ ອຳຄາ ພົນພັກດີ
 4. ທ່ານ ບຸນທົງ ວົງສະຖຽນ
 5. ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ສາຍສີລິສັນ
 6. ທ່ານ ພັດທະນາ ແກ້ວພິລາວົງ
 7. ທ່ານ ນາງ ສອນມະນີ ເດດວົງພັນ
 8. ທ່ານ ລັດຕະນະວົງ ລັດຕະນະໂກສົນ
 9. ທ່ານ ດາວວະດິງ ດວງດາລາ
 10. ທ່ານ ບຸນໂຮມ ສີສຸສັນ
 11. ທ່ານ ຫຼຽນແກ້ວ ອຸ່ນສະຫວັດ
 12. ທ່ານ ທອງໄຊ ຈິດຈະພົງ
 13. ທ່ານ ກົງມະນີ ປະເສີດສີ
 14. ທ່ານ ສີບຸນເຮືອງ ເຄືອງມະນີເທືອມ
 15. ທ່ານ ເບີ້ຍ ວົງໄຊມະຫາລາດ
Scroll to Top