023400152 tcvp2015@gmail.com

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພໍລະສິມ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ບຸນມີ ແສນສົມບັດ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ສະໝານ ສາລີຂັນ

ພາກວິຊາເຄຫາສະຖານ

ພາກວິຊາເຄຫາສະຖານປະກອບມີ 2 ສາຂາຄື: ສາຂາຊ່າງກໍ່ສ້າງ ແລະ ສາຂາຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດ 9 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  1. ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພໍລະສິມ
  2. ທ່ານ ບຸນມີ ແສນສົມບັດ
  3. ທ່ານ ສະໝານ ສາລີຂັນ
  4. ທ່ານ ທອງຕິດ ຈັນທະນົງສິນ
  5. ທ່ານ ແບ່ງ ພາໂນວັນ
  6. ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ສົມຈັນມະວົງ
  7. ທ່ານ ໄຊສົມບຸນ ໄກສອນ
  8. ທ່ານ ພຸດທະສອນ ແກ້ວວິໄລ
  9. ທ່ານ ນາງ ສົມຫວັງ ປ້ອງຄຳດີ
Scroll to Top