023400152 tcvp2015@gmail.com

ພາກວິຊາປ່າໄມ້ສິ່ງແວດລ້ອມ

ພາກວິຊາປ່າໄມ້ສິ່ງແວດລ້ອມປະກອບມີ 2 ສາຂາຄື: ສາຂາປ່ໄມ ແລະ ສາຂາສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 8 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 

  1. ທ່ານ ສຸດທິຈັກ ສີຖະໜອມຮັກ
  2. ທ່ານ ນາງ ຊອນ ວົງບຸດໄຕ
  3. ທ່ານ ນາງ ໄຮຄຳ ບຸນຍະສານ
  4. ທ່ານ ນາງ ດວງປີ ສຸດທະວີໄຊ
  5. ທ່ານ ນາງ ບີ່ດາວັນ ມະນີພອນ
  6. ທ່ານ ພອນສະຫວາດ ພົມມະຈັນ
  7. ທ່ານ ນາງ ໂນ່ ອຸດົມພອນ
  8. ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ແພງແຫວນວົງສົດ 

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ສຸດທິຈັກ ສີຖະໜອມຮັກ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ຊອນ ວົງບຸດໄຕ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ໄຮຄໍາ ບຸນຍະສານ

Scroll to Top