023400152 tcvp2015@gmail.com

ແຈ້ງການຂອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ

ແຈ້ງການຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ.
#ເລື່ອງ: ການຮັບສະໝັກນັກຮຽນທີ່ຈົບປະຖົມ (ປໍ5) ຂຶ້ນໄປ ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ1 (C1) ທີວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SSTVET ສົກຮຽນ 2020-2021.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top