023400152 tcvp2015@gmail.com

ພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ

ພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານຄຸ້ມເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ, ສະໂມສອນ, ຫຼັກສູດປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານນະໂຍບາຍ, ສະວັດດີການນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ ແລະ ຫ້ອງອາຫານ, ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງທະບຽນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ແນະນຳວິຊາຊີບ, ປະກອບອາຊີບ, ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມອາດີດນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ຮຽນຈົບ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 12 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ສົມພອນ ຄຳເພຍວົງ
 2. ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ວິໄລຫົງ
 3. ທ່ານ ອຳຄາ ແຫວນວົງສົດ
 4. ທ່ານ ສົມທອງ ພິມມະສອນ
 5. ທ່ານ ຄຳເພັດ ຄຳມະນີ
 6. ທ່ານ ຈິມມີ່ ວັນນະສີ
 7. ທ່ານ ບຸນສົ່ງ ສຸກແສນປະເສີດ
 8. ທ່ານ ນາງ ລັດດາວັນ ພົມມະຈັນ
 9. ທ່ານ ນາງ ວິນແສງ ແສງອາລຸນ
 10. ທ່ານ ນາງ ແສງສຸລິຈັນ ສຸທຳມະໂກດ
 11. ທ່ານ ນາງ ສົມປອງ ສະດາຄົມ
 12. ທ່ານ ນ່າ ລັດດາວົງ

ຄະນະພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສົມພອນ ຄຳເພຍວົງ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ວິໄລຫົງ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ອຳຄາ ແຫວນວົງສົດ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ສົມທອງ ພິມມະສອນ

Scroll to Top