023400152 tcvp2015@gmail.com

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານການເງິນ-ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຫວັດດີການ, ປ້ອງກັນ ແລະ ໜ່ວຍງານແຜນການສະຫຼຸບສັງລວມ, ການຮ່ວມມື, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການພິທີການ, ກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 14 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນຄື:

 1. ທ່ານ ທອງແທ່ນ ພອນພິລົມ
 2. ທ່ານ ນາງ ຕ໋ອກ ໄຊປັນຍາ
 3. ທ່ານ ແຫຼວຄຳ ບຸນສຸວັນ
 4. ທ່ານ ນາງ ພອນໄຊ ສິລິວົງ
 5. ທ່ານ ນາງ ບົວສອນ ທອງສະຫວັນ
 6. ທ່ານ ນາງ ຕຽງ ວົງໄຊ
 7. ທ່ານ ນາງ ຕິ່ງຄຳ ແສງປັນຍາ
 8. ທ່ານ ວົງໄຊ ກິ່ງມະນີ
 9. ທ່ານ ຄຳສິງ ພັນດານຸວົງ
 10. ທ່ານ ນາງ ຄຳແຜ່ວ ສີສົງຄາມ
 11. ທ່ານ ນາງ ຈັນທະລາ ວົງຈັນດີ
 12. ທ່ານ ນາງ ນາລິນ ພົມມະຈັນ
 13. ທ່ານ ສຸລິນທອນ ໄຊສັກສີ
 14. ທ່ານ ອາລ໊ອກ ຈັນທະວົງ
 15. ທ່ານ ບຸນສອງ ອານຸວົງ
 16. ທ່ານ ແຫຼວຄຳ ບຸນສຸວັນ
 17. ທ່ານ ນາງ ຕຸ້ຍ ຢ່າ
 18. ທ່ານ ນາງ ຕານ ຈິດຈະນູສອນ
 19. ທ່ານ ນາງ ນິດນ່ອງ ແກ້ວວິໄລ
 20. ທ່ານ ທຸມມາ ມຸນທະວົງ
 21. ທ່ານ ນາງ ຈິດຕະກອນ ຄຳເພຍວົງ

ຄະນະພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ທອງແທ່ນ ພອນພິລົມ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ແຫຼວຄຳ ບຸນສຸວັນ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ຕ໊ອກ ໄຊກັນຍາ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ພອນໄຊ ສິລິວົງ

Scroll to Top