ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

ພາລະບົດບາດ


ຄະນະພະແນກ

  • ທ່ານ ນາງ ຕ໋ອກ ໄຊປັນຍາ
  • ທ່ານ ແຫຼວຄຳ ບຸນສຸວັນ
  • ທ່ານ ນາງ ພອນໄຊ

ໜ່ວຍງານ

  • ໜ່ວຍງານການເງິນ-ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ
  • ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຫວັດດີການ, ປ້ອງກັນ
  • ໜ່ວຍງານແຜນການສະຫຼຸບສັງລວມ, ການຮ່ວມມື, ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການພິທີການ, ກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່