023400152 tcvp2015@gmail.com

ພະແນກວິຊາການ

ຄະນະພະແນກ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຄຳພູໄທ ນວນລະຫົງ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ນາງ ຄຳລັ່ງ ວົງລັດສະໝີ​

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ໄພລາວັນ ຈິດຕະວົງ​

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ຈິນດາວວົງ ຕ້າວຈັນໄຊ​

ພະແນກວິຊາການ

ພະແນກວິຊາການ ປະກອບມີ 3 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄົ້ວວິໃຈ, ສ້າງນະວັດຕະກຳ, ຄຸ້ມຄອງຫໍສະໝຸດ ແລະ ສື່ອີເລັກໂຕນິກ, ໜ່ວຍງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ຝຶກອົບຮົມຄູ, ຝຶກງານນັກຮຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວິຊາການ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 10 ຄົນ, ຍິງ  5 ຄົນ ຄື:

  1. ທ່ານ ຄຳພູໄທ ນວນລະຫົງ
  2. ທ່ານ ນາງ ຄຳລັ່ງ ວົງລັດສະໝີ
  3. ທ່ານ ໄພລາວັນ ຈິດຈະວົງ
  4. ທ່ານ ຈິນດາວວົງ ຕ້າວຈັນໄຊ
  5. ທ່ານ ນາງ ປິ່ນແກ້ວ ຊະນະຫົງ
  6. ທ່ານ ນາງ ສອນເພັດ ວົງໄຊຊະນະຈິດ
  7. ທ່ານ ນາງ ສຸວັນທອງ ສຸພັນທອງ
  8. ທ່ານ ເວດສຸວັນ ທອງຜ່ານ
  9. ທ່ານ ນາງ ພຸດທະສອນ ຈັນທະບັນດິດ
  10. ທ່ານ ນາງ ສຸກສະໄໝ ວິໄລທອງ

Scroll to Top