023400152 tcvp2015@gmail.com

ພາກວິຊາໄຟຟ້າ

ພາກວິຊາໄຟຟ້າປະກອບມີ 3 ສາຂາຮຽນຄື: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ໄຟຟ້າຄວບຄຸມ ແລະ ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນ ມີພະນັກງານສັງກັດຢູ່ພາກວິຊາທັງໝົດ 12 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລທອງ      
 2. ທ່ານ ບຸນທະວີ ໄຊຍະວົງ        
 3. ທ່ານ ນາງ ມະໂລຢີ ພູມຍະແສນ   
 4. ທ່ານ ບຸນທົງ ຈັນທະວົງສາ  
 5. ທ່ານ ນາງ ເມຄາ ຫຼ້າດີມະນີວົງ
 6. ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ພອນຄຳ
 7. ທ່ານ ນັນທະລາດ ສຸພັນນະວົງ 
 8. ທ່ານ ສີສາຄອນ ພົມມະລັດ    
 9. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ສີວົງໄຊ      
 10. ທ່ານ ທະນູສອນ ພົມມະຈັນ     
 11. ທ່ານ ບຸນທອນ ບຸດສະດີ      
 12. ທ່ານ ພອນແກ້ວ ພອນເພັດລັດ     

ຄະນະພາກວິຊາ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ວຽງໄຊ ວິໄລທອງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ບຸນທະວີ ໄຊຍະວົງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ມະໂນຢີ່ ພູມຍະແສນ

ພາບເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງພາກວິຊາ

Scroll to Top