023400152 tcvp2015@gmail.com

ຄະນະພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ທ່ານ ສອນໄຊ ຄູນທະວົງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ທັນສໄໝ ໃຈຊ້ວງ

ຮອງພາກວິຊາ

ທ່ານ ນາງ ສິລິພອນ ພົນທາວີ

ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດປະກອບມີ 6 ສາຂາຮຽນຄື: ສາຂາບັນຊີ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ສາຂາເຕັກໂນ່ໂລຊີຄອມພິວເຕີ, ສາຂາການຕະຫຼາດ ແລະ ສາຂາການຄ້າອີເລັກໂຕນິກ. ມີພະນັກງານທັງໝົດ 20 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ທ່ານ ສອນໄຊ ຄູນທະວົງ
 2. ທ່ານ ທັນສະໄໝ ໃຈຊ້ວງ
 3. ທ່ານ ນາງ ສີລິພອນ ພົນທາວີ
 4. ທ່ານ ນາງ ວຽງນາລີ ຕັນໄມທອງ
 5. ທ່ານ ນາງ ວົງເພັດ ຄຳວົງສາ
 6. ທ່ານ ທຸມມາ ມຸນທະວົງ
 7. ທ່ານ ນາງ ຈັນສະໝອນ ທຳມະວົງໄຊ
 8. ທ່ານ ນາງ ອາລີ ແສນທິຈັກ
 9. ທ່ານ ນາງ ຂັນທອງ ມະນີພອນ
 10. ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ສໍແສງສຸລິຈັນ
 11. ທ່ານ ນາງ ຄອນສະຫວັນ ທ່ອນທ່ອງ
 12. ທ່ານ ນາງ ສຸດາວອນ ຄຳມະນີ
 13. ທ່ານ ບຸນເລີດ ວົງມະນີ
 14. ທ່ານ ນາງ ສຸປານີ ມີໄຊພົນ
 15. ທ່ານ ນາງ ຕາມົນ ກິ່ງມະນີ
 16. ທ່ານ ເພັດສັງຄົມ ຄຸມໂພ
 17. ທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫວັນ ມັດຖຸຈັນ
 18. ທ່ານ ນາງ ສຸພານິດ ຈັນທະນົງສິນ
 19. ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ຈັນທະລາ
Scroll to Top